งานมหกรรมวัฒนธรรมผู้ไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว "เทศกาลผู้ไทนานาชาติ เขาวงสวยมาก" วัดวังคำ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

          จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์...นายวัชระ กระแสฉัตร์ นายอำเภอเขาวง และ พ. ต. อ. ปราโมทย์ พรหมรุ่งเรือง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเขาวง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมผู้ไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว "เทศกาลผู้ไทนานาชาติ เขาวงสวยมาก" เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ วัดวังคำ ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
          ภายในงานดังกล่าวมีการสาธิตการทอผ้า การตำข้าว มีพิธีผูกข้อมือรับขวัญ การแห่รอบโบสถ์วัดวังคำ ๓ รอบ และการฟ้อนรำอย่างสวยงานของชาวผู้ไทยที่แต่งกายแบบดั้งเดิมกว่าร้อยชีวิต การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมผู้ไทยนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว "เทศกาลผู้ไทนานาชาติ เขาวงสวยมาก" ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ร่วมกับอำเภอเขาวง กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ รวม ๕ วัน ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดการของกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

 

          ๑.กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ การแสดงภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(หนังสั้นผู้ไท) นิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (ข้าวเขาวง เกษตรอินทรีย์) การแสดงนิทรรศการสำนักงานก่อสร้างชลประทานที่ ๖
          ๒.การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท ซุ้มผลิตและแปรรูปผ้าพื้นเมืองเขาวง และเทศการอาหารปลอดภัย
          ๓.การแสดงนิทรรศการและการประกวดภาพถ่าย ภาพวาดเกี่ยวกับผู้ไท การแสดงพิธีเหยา (บายศรีสู่ขวัญ) ขบวนแห่วิถีชีวิตชาวผู้ไทอันงดงาม ขบวนชาวผู้ไทเทิดไท้องค์ราชัน ขบวนเทศกาลผู้ไทนานาชาติ เขาวงสวยมาก ขบวนธงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขบวนรากเหง้าเผ่าผู้ไท รวมทั้งสิ้นทั้งหมด ๑๖ ขบวน

 


          ๔.กิจกรรมการประกวด ประกอบด้วย ประกวดภาพถ่าย ภาพวาดเกี่ยวกับผู้ไท ประกวดรำวงย้อนยุค ประกวดแผนธุรกิจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกวดเรียงความคุณค่าและความงดงามของวัฒนธรรมผู้ไท ประกวดกล่าวสุนทรพจน์สดุดีและแสดงความอาลัยพ่อหลวงเป็นภาษาผู้ไท และประกวดธิดาผู้ไทนานาชาติ (สาวผู้ไทซับเพิ้ง)
          ๕.กิจกรรมการเสวนาฯ หัวข้อ สัมมนาท่องเที่ยวมุมใหม่กับผู้ไทกาฬสินธุ์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ผู้ไทเพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ
          ๖.กิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง


วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
- การแสดงผู้ไทจากสมาคมลานช้าง สภาวัฒนธรรมนครหลวงเวียงจันทร์
-การแสดงจากโรงเรียนนาคูพัฒนาฯชุดเขาวง – ดงภูไท
-การประกวดรำวงย้อนยุค ๖ ตำบล (คำหว้ามิวสิค)


วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
- การแสดงดนตรีโปงลาง จากโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
-การแสดงเซิ้งมาลัยไม้ไผ่ และเซิ้งภูไทตะไลล้าน เทศบาลตำบลกุดหว้า
-การแสดงของสภาวัฒนธรรมแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
-การแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์
-การแสดงวงดนตรีกู่แคน และการแสดงวงดนตรี มุกดาวัน สันติพอน

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
-การสาธิตการร้องรำผู้ไทแบบพื้นบ้าน
-การแสดงวงดนตรีฮักแพงแบ่งปัน
-การแสดงวงดนตรี ๕ ชุด สลับกับการแสดงศิลปผู้ไท
-การแสดงวงดนตรีโปงลางโรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร
-การแสดงผู้ไทเรณู ผู้ไทหนองห้าง ผู้ไทวริชภูมิ ผู้ไทเมืองโบราณ

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
-การแสดงของศิลปินนักร้อง โอเอ
-การประกวดธิดาผู้ไทนานาชาติ (สาวผู้ไทซับเพิ้ง)
         

          ๗.กิจกรรมอื่นๆในงานมีจุดถ่ายภาพไว้เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้ถ่ายภาพที่ระลึก